Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku


W związku z otrzymaniem żądania akcjonariuszy, Zarząd Presto S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku, o następujące punkt:

11/ Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione):

(1) treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(2) projekty uchwał oraz

(3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość