Dokumenty korporacyjne


      09:02 22/03/2018 PRESTO SA (4/2018) Rejestracja zmian statutu Spółki:

 

§ 7 statutu Spółki po zmianach:

㤠7.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.651.660,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 28.838.867 (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda.

2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji

3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed rejestracją majątkiem spółki przekształcanej”.

 

Emitent w załączeniu umieszcza tekst jednolity statutu Spółki.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) oraz ppkt b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość