Otrzymanie żądania akcjonariusza


Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 400 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

18. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość