Otrzymanie żądania akcjonariuszy


Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał żądanie akcjonariuszy działających w porozumieniu, reprezentujących łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku, punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie:

1. odwołania Prezesa Zarządu;

2. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

3. powołania rewidenta do spraw szczególnych.

W załączeniu Zarząd przekazuje projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość