Raporty bieżące


Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2018. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 stycznia 2019

Zarząd Presto S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące, Walne zgromadzenie | Leave a comment

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 06 grudnia 2018 roku otrzymał oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta od Pana Krzysztof Sowińskiego. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Otrzymanie żądania akcjonariusza

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał żądanie akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 400 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Treść uchwał podjętych na ZWZ Presto S.A. w dniu 3 lipca 2018 roku.

Zarząd Presto S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 roku, w obecności notariusza – Michała Kołpa – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Spółka informuje, Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku

W związku z otrzymaniem żądania akcjonariuszy, Zarząd Presto S.A. („Spółka”) informuje, że dokonał uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku, o następujące punkt: 11/ Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione): (1) treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Otrzymanie żądania akcjonariuszy

Zarząd Presto S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał żądanie akcjonariuszy działających w porozumieniu, reprezentujących łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 400 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 3 lipca 2018 roku, punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie: 1. odwołania Prezesa Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Raport okresowy za I kwartał 2018 r. Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.               Podstawa prawna:       § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – Teresa Wylegała

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „”Emitent”) informuje, iż w dniu 06.04.2018 zawarł umowę z Panią Teresą Wylegałą (nr ewidencyjny 4489),       której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

W związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd Presto S.A.       („Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („ASO”)       w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie raportu bieżącego dot. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Czytaj więcej >>

Posted in Raporty bieżące | Leave a comment

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość