Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 grudnia 2017 roku


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Adam Dziedzic – Prezes ZarząduProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość